Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

WNO Don Giovanni - Cardiff


Don Giovanni  Mozart

The arrogant and charismatic Don Giovanni seduces his way around Europe, taking what he wants and living for lust, without conscience. When one of his conquests ends in murder, it looks like his luck is about to turn. He finds himself on the run, pursued by disgruntled ex-lovers, fiancées and a force from beyond the grave. But when he refuses to show remorse, vengeance is inevitable and leads to his ultimate demise.

Based on the legend of Don Juan, Welsh National Opera’s production is set during the Spanish Golden Age. Mozart reflects both comedy and tragedy brilliantly in the score, including the ‘Catalogue’ aria detailing Giovanni’s list of 2065 lovers, the sparkling ‘Champagne’ aria and the high drama of the heart-stopping finale.

Sung in Italian, with English and Welsh surtitles

-----

Mae Don Giovanni trahaus a charismataidd yn hudo ei ffordd o amgylch Ewrop. Mae’n cymryd beth mae ei eisiau ac yn byw am chwant, heb gydwybod. Pan lofruddiwyd un o’i gariadon, ymddengys bod ei lwc am newid. Mae’n canfod ei hun ar ffo, yn cael ei ddilyn gan hen gariadon a dyweddïau anfodlon a grym o du hwnt i’r bedd. Ond pan wrthoda dangos edifeirwch, mae dial yn anochel. Arweinia at ei ddiwedd yn y pen draw.

Yn seiliedig ar chwedl Don Juan, mae cynhyrchiad Opera Cenedlaethol Cymru wedi’i leoli yn Oes Aur Sbaen. Adlewyrcha Mozart gomedi a thrasiedi yn wych yn y sgôr. Mae hyn yn cynnwys yr aria ‘Catalogue’ sy’n manylu ar 2065 o gariadon Giovanni, yr aria ‘Champagne’ befriog a drama fawr y diweddglo gwefreiddiol.

Cenir yn Eidaleg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg.2 Dates · Feb 22 - Feb 24 · 2018
Wales Millennium Centre
Wales Millennium Centre, Bute Place, CF10 5AL Cardiff
https://www.facebook.com/events/318628918610997/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου