Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Κύκλος διαλέξεων «Η ελληνική γλώσσα ως όχημα διάδοσης της χριστιανικής διδασκαλίας».

Κύκλος διαλέξεων «Η ελληνική γλώσσα ως όχημα διάδοσης της χριστιανικής διδασκαλίας».
  Στα πλαίσια κύκλου διαλέξεων, στη ρωσική, «Η ελληνική γλώσσα ως όχημα διάδοσης της χριστιανικής διδασκαλίας» που διοργανώνει το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.), την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης Ιστορίας της Ρωσικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού «Οίκος του  φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ» πραγματοποιήθηκε η δέκατη όγδοη διάλεξη του κύκλου με θέμα "Η Αθωνική Πολιτεία την περίοδο από το δεύτερο ήμισυ του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι." την οποία παρέδωσε ο διδάκτωρ ιστορίας, καθηγητής στην Έδρα Ιστορίας της Εκκλησίας στην Ιστορική Σχολή του Κρατικού Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov»,   Αθανάσιος Ζωιτάκης.
Στην αρχή της εκδήλωσης το κοινό είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για σχετική με το θέμα της διάλεξης βιβλιογραφία, που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη και είναι προσιτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Ο κύκλος διαλέξεων μαγνητοσκοπείται και αναρτάται στο εδάφιο «Αρχείο βιντεοσκοπημένων εκδηλώσεων του Κ.Ε.Π.» του Δικτυακού μας Τόπου
http://www.hecucenter.ru/gr/videoarc/
Επισυνάπτονται φωτογραφίες και υλικό από τη διάλεξη.
  
5/ В понедельник 12 октября 2015 г., в Международном фонде славянской письменности и культуры состоялась двенадцатая  лекция нового цикла по архитектуре Эллады, на тему
ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКАЯ АРХИТЕКТУРА (X - XV вв)
Архитектурные памятники того времени, как об этом свидетельствует их богатое внешнее оформление, подобно произведениям скульптуры, были рассчитаны в первую очередь на обозрение извне. Небольшие размеры храмов и их значительное количество указывают, кроме того, на стремление строителей создать уютные помещения, предназначенные для небольшого круга молящихся.
О характере оформления внутреннего пространства дает, пожалуй, наиболее яркое представление один из важнейших памятников архитектуры Константинополя — церковь монастыря Хоры, превращенная при турецком владычестве в мечеть Кахриэ-Джами. Несмотря на многократные перестройки, которым храм подвергался еще в византийские времена, он в своем окончательном виде является цельным и законченным архитектурным памятником поздней Византии. Первоначальный его план, восходящий, возможно, еще к VI столетию, был использован позднейшими зодчими для создания архитектурной композиции, отвечающей вкусам поздневизантийского общества.
   Лекцию читал наш соотечественник, член Союза архитекторов СССР, заместитель Председателя Московского общества греков с 1996 по 2002 гг. Александр Федорович ЧАРТИЛИДИ.
     Цикл лекций записывается на видео и выкладывается на сайте ГКЦ, в рубрике «Видеоархив» http://www.hecucenter.ru/ru/videoarc/ 
Прилагаются фотографии и материалы с мероприятия
С уважением
Теодора Янници,
директор ГКЦ
5/    Στα πλαίσια νέου κύκλου διαλέξεων για την αρχιτεκτονική του ελληνικού κόσμου (από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας), τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Ίδρυμα Σλαυικής Γραφής και Πολιτισμού, από τον ελληνικής καταγωγής αρχιτέκτονα, καθηγητή, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Μόσχας την περίοδο 1996-2002 Αλέξανδρο Τσαρτιλίδηη δωδέκατη διάλεξη του κύκλου με θέμα:
Αρχιτεκτονική της ύστερης βυζαντινής περιόδου.
 
Κατά την περίοδο των Παλαιολόγων, η οποία αρχίζει το 1261, μετά δηλαδή από την ανάκτηση της Kωνσταντινούπολης από τον Μιχαήλ H΄ Παλαιολόγο, και λήγει το 1453, με την κατάληψη αυτοκρατορία, που απειλείται όλο και περισσότερο από τους Oθωμανούς.
Kατά την υστεροβυζαντινή περίοδο μεγάλη είναι η ανάπτυξη και στην περιφέρεια, τόσο σε κέντρα που σε προηγούμενες της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους, η τέχνη θα γνωρίσει μεγάλη άνθηση, τόσο από άποψη αριθμού μνημείων όσο και από άποψη ποιότητας. HKωνσταντινούπολη, η Θεσσαλονίκη, η μοναστική κοινότητα του Aγίου Όρους και ο Mυστράς είναι τα μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα που θα αναπτυχθούν στη συρρικνωμένη εδαφικά και αδύναμη οικονομικά ιστορικές περιόδους ανήκαν στο Bυζάντιο, όπως η Tραπεζούντα και η Άρτα, όσο και στα γειτονικά ορθόδοξα κράτη που δέχτηκαν ισχυρές επιρροές από το Bυζάντιο, όπως η Σερβία, η Bουλγαρία και η Pωσία.
Κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο επαναλαμβάνονται αρχιτεκτονικοί τύποι που είχαν διαμορφωθεί κατά τις προηγούμενες περιόδους, όπως ο εγγεγραμμένος σταυροειδής σε όλες τις παραλλαγές του, ο οκταγωνικός, ο μονόχωρος τρουλαίος με περιμετρικό διάδρομο, η βασιλική. Οι αναλογίες γίνονται πιο ραδινές και κομψές. Προστίθενται παρεκκλήσια, περίστωα, στοές και άλλα προσκτίσματα. Ιδιαίτερα στο Μυστρά απαντάται ο λεγόμενος μικτός τύπος ναού. Ο τύπος αυτός έχει διάταξη βασιλικής στο ισόγειο και εγγεγραμμένου σταυροειδούς με τρούλο στον όροφο. 'Αλλος τύπος ναού είναι ο σταυρεπίστεγος που είναι δημιούργημα του 13ου αι. Ο σταυρεπίστεγος τύπος είναι ένας θολοσκεπής ναός, μονόκλιτος ή τρίκλιτος, του οποίου η κατά μήκος καμάρα (ή καμάρες) διακόπτεται από μία εγκάρσια υπερυψωμένη καμάρα, έτσι ώστε στη στέγη να διαμορφώνεται σαφώς το σχήμα του σταυρού.
Επισημαίνεται ότι ο κύκλος διαλέξεων μαγνητοσκοπείται και αναρτάται στο εδάφιο «Αρχείο βιντεοσκοπημένων εκδηλώσεων του Κ.Ε.Π.» του Δικτυακού μας Τόπου
http://www.hecucenter.ru/gr/videoarc/ 
Επισυνάπτονται φωτογραφίες και υλικό από τη διάλεξη.
Ακολουθεί περιγραφή ολόκληρου του κύκλου.
Με εκτίμηση
Δώρα Γιαννίτση,
διευθύντρια Κ.Ε.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου