Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Κρατικό Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Αντρέι Μοζάισκιι // εισαγωγική διάλεξη του κύκλου με θέμα: "Γενική ιστορία και αρχαιολογία της Βοιωτίας"

 Στα πλαίσια νέου κύκλου διαλέξεων, στη ρωσική, για την Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, οι οποίες φιλοξενούται στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Ιδρύματος Σλαυικής Γραφής και Πολιτισμού, τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε από το διδάκτορα ιστορικών επιστημών, καθηγητή στην Έδρα Ιστορίας του Αρχαίου Κόσμου και του Μεσαίωνα στο Κρατικό Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Αντρέι Μοζάισκιι η πρώτη – εισαγωγική διάλεξη του κύκλου με θέμα: "Γενική ιστορία και αρχαιολογία της Βοιωτίας"η οποία βασίστηκε στη συμμετοχή του λέκτορα σε αρχαιοογικές ανασκαφές και σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι ο κύκλος διαλέξεων μαγνητοσκοπείται και αναρτάται στο εδάφιο  «Αρχείο βιντεοσκοπημένων εκδηλώσεων του Κ.Ε.Π.» του Δικτυακού μας Τόπου http://www.hecucenter.ru/gr/videoarc/ 
Για περισσότερες πληροφορίες δύνασθε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Κ.Ε.Π. στα τηλέφωνα (495) 7084809/10.
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του εν λόγω κύκλου διαλέξεων.
 
Ακολουθεί περιγραφή ολόκληρου του κύκλου διαλέξεων:
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
Πρόγραμμα κύκλου διαλέξεων για την Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας,
περίοδος 2016-2017.
Από το διδάκτορα ιστορικών επιστημών, καθηγητή στην Έδρα Ιστορίας του Αρχαίου Κόσμου και του Μεσαίωνα στο Κρατικό Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Αντρέι Μοζάισκιι:
1. Τα αινίγματα του Μυκηναϊκού Πολιτισμού.
2. Η Ελλάδα κατά την πρώιμη εποχή του σιδήρου: η δεύτερη γέννηση του πολιτισμού.
3. Το φαινόμενο της ελληνικής πόλης-κράτους.
4. Ο μεγάλος Ελληνικός Εποικισμός.
5. Η Αθήνα την περίοδο VII-VI αι. π.Χ.: από τις μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα, μέσω της τυραννίας, οδεύοντας προς τη δημοκρατία.
6. Σύγκρουση πολιτισμών: Ελληνο-Περσικοί (Μηδικοί) Πόλεμοι.
7. Πελοποννησιακός Πόλεμος – ο πρώτος πόλεμος σύγχρονης μορφής.
8. Υλικός πολιτισμός της Ελλάδας της αρχαϊκής και της κλασσικής περιόδου.
9. Ο Μέγας Αλέξανδρος και η Ελλάδα της ελληνιστικής περιόδου.
В рамках нового цикла лекций по Истории Древней Греции, в понедельник 12 сентября 2016 г., в Международном фонде славянской письменности и культуры состоялась первая вводная лекция доцента кафедры Истории древнего мира и средних веков Института истории и политики МПГУ, кандидата исторических наук Андрея Юрьевича Можайского из нового цикла лекций по истории Древней Греции, на тему:
«Общая история и археология Беотии»
 
     Цикл лекций записывается на видео и выкладывается на сайте ГКЦ, в рубрике «Видеоархив» http://www.hecucenter.ru/ru/videoarc/ 
ЦИКЛ  ЛЕКЦИЙ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
Программа лекций-презентаций по Истории Древней Греции 2016-2017 гг.
Автор: Андрей Юрьевич Можайский, к.и.н., доцент кафедры Истории древнего мира и средних веков Института истории и политики МПГУ
1. Загадки Микенской цивилизации
2. Греция в Раннем Железном Веке: второе рождение цивилизации
3. Феномен греческого полиса
4. Великая греческая колонизация
5. Афины в VII-VI вв. до н.э.: от реформ Солона через тиранию к демократии
6. Столкновение цивилизаций: Греко-персидские войны
7. Пелопоннесская война – первая война современного типа
8. Материальная культура Греции архаического и классического периодов
9. Александр Македонский и эллинистическая Греция.
Прилагаются фотографии и материалы с мероприятия

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου