Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Επίσημα Έγγραφα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας

 
Σήμερα εορτάζουμε τη μεγάλη γιορτή της Αγίας Πεντηκοστής. Σήμερα, τη δέκατη μέρα μετά την Ανάληψη και την πεντηκοστή μέρα μετά το Πάσχα, γιορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, που ανέδειξε “τους ψαράδες σε πανσόφους” και που κάλεσε όλους τους ανθρώπους σε ενότητα.

Η σημερινή γιορτή σηματοδοτεί επίσης την ετήσια επέτειο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που συγκλήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην ιστορική Κρήτη, στην Ελλάδα, την Πεντηκοστή του περασμένου έτους (19 Ιουνίου).

Ανατρέχοντας στη ιστορική αυτή συνάντηση των Ορθόδοξων Αρχιερέων, η Ιερά Μητρόπολή μας, συγχωνεύει τα οκτώ επίσημα έγγραφα της Ιεράς και Μεγάλης Συνόδου σε ένα εύκολα προσιτό έγγραφο. Ορισμένα μόνο από τα κείμενα επικεντρώνονται στην διοίκηση και οργάνωση της Εκκλησίας (π.χ. Αυτονομία και Διασπορά), τα περισσότερα έγγραφα αφορούν όλους τους Ορθόδοξους.

Θέματα, όπως η νηστεία και ο θεσμός της οικογένειας και του γάμου είναι θέματα που αφορούν όλους τους χριστιανούς. Επιπλέον, η εγκύκλιος και το μήνυμα της Συνόδου αναφέρονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία. Αυτές περιλαμβάνουν εξελίξεις στους τομείς της βιολογίας και της γενετικής, της οικολογικής κρίσης και του φαινομένου της ακραίας βίας και της μετανάστευσης.

Το Μήνυμα υπογραμμίζει ότι η βασική προτεραιότητα της Συνόδου ήταν, να διακηρύξει την ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αναφέρει επίσης την ανάγκη για τους Χριστιανούς να μαρτυρούν την πίστη τους, τη μεγάλη σημασία του διαλόγου και τη σημασία του σεβασμού των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των μεμονωμένων λαών. Το Μήνυμα απευθύνεται επίσης στη νεολαία μας:

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀπευθύνεται στούς νέους, οἱ ὁποῖοι ἀναζητοῦν πληρότητα ζωῆς γεμάτη ἐλευθερία, δικαιοσύνη, δημιουργία ἀλλά καί ἀγάπη. Τούς καλεῖ νά συνδεθοῦν συνειδητά μέ τήν Ἐκκλησία Ἐκείνου πού εἶναι ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή. Νά προσέλθουν προσφέροντας στό ἐκκλησιαστικό σῶμα τή ζωτικότητα, τίς ἀνησυχίες, τούς προβληματισμούς καί τίς προσδοκίες τους. Οἱ νέοι δέν ἀποτελοῦν ἁπλῶς τό μέλλον τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά τό δυναμικό καί δημιουργικό παρόν ἐπί τοπικοῦ καί οἰκουμενικοῦ ἐπιπέδου.

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ήταν ένα ιστορικό γεγονός, σύμφωνα με τις Παραδόσεις της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Συνέχισε το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας και συνέβαλε στην ανάδειξη των σημαντικών αναξιοποίητων δυνατοτήτων της Ορθοδοξίας για την αντιμετώπιση των σημερινών κοινωνικών προκλήσεων. Ελπίζουμε και προσευχόμαστε ότι τα επίσημα έγγραφα της Συνόδου θα οικοδομούν πνευματικά τους πιστούς, διότι ανεξάρτητα από τις εθνότητες, τις γλωσσικές ή οποιεσδήποτε άλλες διαφορές, είμαστε όλοι Ένα για τον Ιησού Χριστό, όπως έγραψε και ο Άπόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επίστολή του.

Official Documents of the Holy and Great
Council of the Orthodox Church

Today we celebrate the Great Feast of Holy Pentecost. Today, the tenth day after the Ascension and the fiftieth day after Pascha, we celebrate the descent of the Holy Spirit, Who showed “the fishermen as supremely wise” and Who called all men into unity.

Today’s Feast also marks the one-year anniversary of the Holy and Great Council of the Orthodox Church, which was convened by the Ecumenical Patriarchate and by His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew on the historic island of Crete in Greece last year on Pentecost (June 19th).

As we recall this historic meeting of Orthodox primates and hierarchs, our Holy Metropolis is re-publishing all eight official documents of the Holy and Great Council in one convenient and easily accessible document. While some of the texts (e.g., on Autonomy and the Diaspora) focus more on Church administration and organization, the majority of the documents are relevant to all Orthodox.

Issues such as fasting and the institution of the family and marriage are topics that concern all Christians. Moreover, the Encyclical and Message of the Council address challenges facing contemporary society. These include developments in the fields of biology and genetics, the ecological crisis, and the phenomenon of extreme violence and migration.

Like all of the documents, the Message highlights that the key priority of the Council was to proclaim the unity of the Orthodox Church. It also references the need for Christians to give witness of faith, the great importance of dialogue, and the significance of respecting the particular characteristics of individual peoples. TheMessage also spoke specifically to our youth:

The Orthodox Church addresses herself to young people who seek for a plenitude of life replete with freedom, justice, creativity and also love. She invites them to join themselves consciously with the Church of Him who is Truth and Life. To come, offering to the ecclesial body their vitality, their anxieties, their concerns and their expectations. Young people are not only the future, but also the dynamic and creative present of the Church, both on a local and on a world-wide level.

The Holy and Great Council was a historic event, consistent with the Traditions of the One, Holy, Catholic, and Apostolic Church. It continued the synodal system of the Church and helped to highlight the considerable untapped potential of Orthodoxy to address today’s societal challenges. As we remember this venerable event, we hope and pray that the official documents of the Council edify the faithful, for regardless of national, linguistic or any other differences, we are all one in Christ Jesus, as St. Paul wrote to the Galatians.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου