Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

Σημεία Χαιρετισμού Υφυπουργού Πολιτισμού Άντζελας Γκερέκου στην Άτυπη Συνάντηση Υψηλών Αξιωματούχων Υπουργείου Πολιτισμού και Εξωτερικών της Ε.Ε..

Στον τομέα του Πολιτισμού η ελληνική Κυβέρνηση έδωσε έμφαση σε τρία θεματικά πεδία: 
· στην οικονομική και την κοινωνική διάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
· στον διαρκώς ενισχυόμενο ρόλο του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, 
· και στην καθοριστική επίδραση της πολιτιστικής διπλωματίας ως φορέα οικοδόμησης σχέσεων κατανόησης, εμπιστοσύνης και συνεργασίας, τόσο μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε. όσο και της Ε.Ε. με τρίτες χώρες, εστιάζοντας στην περίπτωση της Κίνας. 
Για την ανάδειξη και την προώθηση των θεματικών αυτών η ελληνική προεδρία ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, κατ’ αρχάς με τη διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων: το Συνέδριο για τη χρηματοδότηση της δημιουργικότητας, το Συνέδριο για τη συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στη βιώσιμη ανάπτυξη, το Συνέδριο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας καθώς και η σημερινή συνάντηση στην οποία θα σταχυολογηθούν καλές πρακτικές και κατευθυντήριες προσεγγίσεις για την εργαλειακή διάσταση του πολιτισμού στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. 
Σημαντικές ήταν και οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν σε νομοθετικό επίπεδο. 
Κατ’ αρχάς υιοθετήθηκε η Απόφαση για τον ορισμό των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης, από το 2020 έως το 2033. Η νέα Απόφαση έρχεται να εξειδικεύσει τα κριτήρια επιλογής των ενδιαφερόμενων πόλεων και να ενισχύσει τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και την ευρωπαϊκή διάσταση της δράσης. 
Επίσης, υιοθετήθηκε η αναδιατύπωση της Οδηγίας 93/7/ΕΟΚ για την επιστροφή των παρανόμως εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών από έδαφος κράτους - μέλους. Στόχος των παρεμβάσεων ήταν να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών που διασφαλίζουν την επιστροφή πολιτιστικών αντικειμένων τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί εθνικοί θησαυροί. 
Τέλος, το Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού της Ε.Ε., υιοθέτησε στην πρόσφατη Συνεδρίασή του για πρώτη φορά Συμπεράσματα για την πολιτιστική κληρονομιά όπου υπογραμμίζεται ο ουσιαστικός ρόλος της πολιτιστικής κληρονομιάς στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου